sahypa_banner

Önümler

Propargyl alkogoly, 1,4 butinediol we 3-hloropropin öndürmekde ýöriteleşen

Erkek angidrid usuly bilen 1, 4-butanediol (BDO) öndürmek

Gysga düşündiriş:

Erkek angidrid tarapyndan BDO öndürmek üçin iki esasy proses bar.Olaryň biri, 1970-nji ýyllarda Japanaponiýada “Mitsubishi Petrochemical and Mitsubishi Chemical” tarapyndan işlenip düzülen erkek angidridiň göni gidrojenasiýa prosesi bolup, erkek anhidridiň gidrogenleşdiriş prosesinde BDO, THF we GBL bir wagtda öndürilmegi bilen häsiýetlendirilýär.Dürli kompozisiýalaryň önümlerini proses şertlerini sazlamak arkaly alyp bolýar.Beýlekisi, pes basyşly karbonil sintez tehnologiýasyndan işlenip düzülen UCC kompaniýasy we Angliýadaky Deýwi Prosess Tehnologiýa Kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen erkek angidridiň gazy esterifikasiýa wodorodlaşdyryş prosesi.1988-nji ýylda proses akymyna gaýtadan baha bermek tamamlandy we senagat dizaýny teklip edildi.1989-njy ýylda TEHNOLOGI KoreaA Koreýanyň DongSANG HIMIKI KOMPANI ANDASY we Japanaponiýanyň DONGGU HIMIKI Şereketine 20,000-TON / ýylda 1, 4-BUtanEDIOL SANAT ÖNÜM Zawody gurmak üçin GEÇIRILDI.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Erkek angidridiň esterifikasiýa we wodorodlaşdyryş prosesi Angliýadaky Deýwi Makki kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi.Üç ädimden ybarat: (1) erkek angidrid bilen etanolyň arasyndaky reaksiýa;D BDO dietil erkek kislotasynyň gidrolizi bilen taýýarlandy;Reaction Reaksiýa önümlerini bölmek we arassalamak.BDO, GBL we THF gatnaşygy proses şertlerini sazlamak arkaly üýtgedilip bilner.BDO önümçiliginiň çykdajy artykmaçlygy sebäpli, soňky ýyllarda köp sanly täze enjam guruldy, bu hem BDO önümçilik prosesiniň esasy ösüş tendensiýasydyr.Esterifikasiýa reaksiýasy:

Erkek angidrid usuly 2 bilen 1, 4-butanediol (BDO) öndürmek

Wodorodlaşdyryş reaksiýasy

Erkek angidrid usuly 3 bilen 1, 4-butanediol (BDO) öndürmek

Häzirki wagtda n-butan-erkeklik angidrid prosesleri hem bar, olar ilki bilen erkek angidrid öndürmek üçin n-butanyň gaz fazasynyň okislenmegi bilen katalizlenýär, soň bolsa erkeklik angidrid dimetil manat öndürmek üçin metanol bilen esterfirlenýär.Erkek angidridiň öwrülmegi degişli katalizator astynda 100% -e ýetip biler.Netijede, BDO erkeklik angidrid katalizatorynyň wodorodlaşmagy we gidrolizi bilen emele gelýär.Bu prosesiň artykmaçlyklary, esterifikasiýadan soň metanol we suw ýaly hapalary bölmek aňsat we aýralyk bahasy has pesdir.Mundan başga-da, gaz fazasynyň wodorodlaşdyryş tapgyrynyň işleýiş gerimini has giňeldýän we metanol esterifikasiýasynyň öwrüliş tizligi 99,7% -den ýokary bolan dimetil manatyň üýtgemegi ýokarlanýar.Şonuň üçin dietil erkekligiň başlangyç arassalaýyş meselesi ýok.Şol sebäpli, bejerilmedik erkek angidridi we mono-metil efirini gaýtadan işlemek hökman däl, diňe önümçilik prosesini ýönekeýleşdirýän we öňki tehnologiýa bilen deňeşdirilende taslamanyň umumy maýa goýumlaryny ep-esli azaldýan arassa metanol.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň