sahypa_banner

Biz hakda

Propargyl alkogoly, 1,4 butinediol we 3-hloropropin öndürmekde ýöriteleşen

gaýybana

Esasy maglumatlar

2015-nji ýylyň iýun aýynda döredilen Henan Haiyuan Fine Chemical Co., Ltd. gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Taiqian senagat toparynyň himiýa senagaty seýilgähinde ýerleşýär.233 işgäri bar, umumy meýdany 102 mu, umumy baýlygy 160 million ýuana bar.Häzirki wagtda Hytaýda iň uly propargyl alkogol öndürýän kärhana.

Esasy enjamlar we önümçilik kuwwaty

Kompaniýanyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 1200 tonna propargil alkogoly we 2400 tonna butinediol.150 million ýuan maýa goýum bilen taslama esasan şulary öz içine alýar: ylmy gözleg binasy, esasy dolandyryş otagy, lagym arassalaýjy tank, gaz zawody, ammar, ammar we transport meýdançasy, gaýtadan işleýän ussahanalar, sintetiki zawod we ş.m. Gurluşygyň başynda kompaniýa içerki gözleg institutlary we ylmy gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlyk etdi, distillasiýanyň inçe bölüniş tehnologiýasyny kabul etdi, howpsuzlyk faktoryny gowulandyrdy we önümçilikde dünýä derejesine görä hünär howpunyň öňüni aldy we jemi bäş önümçilik liniýasyny enjamlaşdyrdy.Productionhli önümçilik ulgamy, şol bir pudakda mutlak öňdebaryjy derejedäki DCS awtomatiki gurşawda işleýär.

Kompaniýanyň önümleri propargyl alkogoly we butinediol möhüm organiki himiki çig mal bolup, esasan organiki sinteziň aşaky önümçilik zynjyrynda we elektroplating pudagynda ýagtylandyryjylar, senagat konserwantlary we nebit poslama ingibitorlaryny öndürmekde ulanylýar;Senagat zynjyrynyň aşaky akymynyň üsti bilen, derman sintezi üçin möhüm aralyk bolup, pestisid sintezi üçin hem ulanylýar.

IMG_20220620_085939

Korporatiw medeniýet

Maksat

Bütewilikli kärhana, hili we hyzmaty bolan şäher gurmak

Ruh

Ylmy we tehnologiki innowasiýa, pragmatiki hyzmatdaşlyk, öňdebaryjy we başarnykly

Stil

Agzybirlik, bitewilik, takyklyk we netijelilik, kämillige ymtylmak

Wezipe

Jemgyýet üçin iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmek

Korporatiw pelsepe

Howpsuzlyk, daşky gurşawy goramak, hil, dogruçyllyk we täzelik

Ygtybarly, ýaşyl we durnukly ösüş strategiýasyna eýeriň, amaly standartlaşdyryň, innowasiýany dowam etdiriň, müşderilere iň oňat hilli önümler hödürläň, işgärlere zehinleri görkezmek we üznüksiz kämilleşdirmek üçin platforma hödürläň we sosial we ykdysady ösüşe has köp goşant goşuň.

Müşderileri merkez hökmünde kabul etmek we müşderilere iň ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek biziň borjumyzdyr.

Korporatiw-filosofiýa3
511116131213810523

Ösüşiň maksatlary

Propargyl spirtiniň we butinediolyň önümçilik tehnologiýasynyň aýratynlyklary bilen ýakyndan utgaşyp, halkara ösen önümçilik tehnologiýasyny döretmek üçin çuňňur amaly tehnologiýa gözlegleri geçirildi;Ylmy gözleg maýa goýumlaryny artdyrmak, propargyl spirt we butinediol üçin hünärmen tehniki toparlary döretmek we propargyl spirtiniň we butinediolyň aşaky önümlerini ösdürmek;"Honghan Haiyuan" brendini dörediň we içerki birinji derejeli we senagatda öňdebaryjy häzirki zaman himiýa kärhanasyny guruň.

Ösüş taryhy

 • -2015-

  2015-nji ýylyň ýanwar aýynda gurluşyk taslamalaryna başlamak we tabşyrmak üçin kompaniýa hasaba alyndy we döredildi;Iýun aýynda taslama gurluşyk işine başlady.

 • -2016-

  2016-njy ýylyň sentýabr aýynda taslamany tamamlamak we işe başlamak üçin bir ýyl üç aý gerek boldy.

 • -2017-

  2017-nji ýylyň ýanwar aýynda üç aýlyk baglanyşyk we deňagramlylyk we ulanyşdan soň önümçilik bölümi resmi taýdan işe girizildi we şol ýylyň satuw girdejisi 79,84 million ýuana boldy.

 • -2019-

  2019-njy ýylyň iýul aýynda kompaniýa önümiň hilini ýokarlandyrmak we energiýa tygşytlamak boýunça tehniki özgerişleri amala aşyrar.Gaz bilen işleýän gazan asyl kömür bilen işleýän gazany çalşar we ýylylyk nasosynyň diafragma düzediş diňi üç taraplaýyn bugardyjynyň ornuny tutar.Önümiň konsentrasiýasy we düzediş prosesi içerki öňdebaryjy derejä ýetdi.

 • -2020-

  Üç ýyl durnukly we ýokary tizlikli ösüşden soň, 2020-nji ýylda kompaniýa ikinji tapgyr taslamasyny gurmaga taýýarlanar, gözleg we gözleg işlerini işjeňleşdirer we propargyl alkogoly we butinediol, hloropropin we gaty butinediol önümlerini öndürer we önümi giňelder. kuwwaty, bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak we kompaniýanyň hemmetaraplaýyn iş kuwwatyny ýokarlandyrmak.

 • -2022-

  2022-nji ýylyň oktýabr aýynda “Henan Haiyuan Fine Chemical Co., Ltd.” -iň propargyl alkogol seriýaly önümlerini giňeltmek taslamasy tamamlandy we işe girizildi we propargyl spirtiniň kuwwaty 3000 tonna ýeter.Bu kompaniýa Hytaýda propargyl alkogol önümçiligini iň uly üpjün ediji bolar.