sahypa_banner

habarlar

Propargyl alkogoly, 1,4 butinediol we 3-hloropropin öndürmekde ýöriteleşen

 • Internet döwründe kompaniýa internet + marketing strategiýasyna öwrüldi

  Internet döwründe kompaniýa internet + marketing strategiýasyna öwrüldi

  “Henan Haiyuan Fine Chemical Co., Ltd.” gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän milli ýokary tehnologiýaly kärhana.60000 inedördül metr meýdany tutup, 2016-njy ýylyň maý aýynda döredildi we 233 işgäri bar.Onuň esasy önümleri propargyl spirt we butinediol.Bu ...
  Koprak oka
 • Müşderiniň kanagatlanmagyndan müşderiniň ynamyna çenli näme etdik?

  Müşderiniň kanagatlanmagyndan müşderiniň ynamyna çenli näme etdik?

  Müşderiniň göwnünden turmak gymmatly baha bolsa, müşderiniň ynamy müşderini kanagatlandyrmagyň özüni alyp barşydyr.Haýýuan himiki, ýokary hilli önümiň hili we satuwdan soňky birinji hyzmat arkaly ikisini täsirli birleşdirýär....
  Koprak oka
 • Müşderi yzarlamagy dowam etdiriň we yzygiderli tagalla ediň

  Müşderi yzarlamagy dowam etdiriň we yzygiderli tagalla ediň

  Müşderileriň yzygiderli sapary wagtynda, Haýýuan himiýa senagatynyň satuw menejeri wulihua, Şandong Sinhe Çengjing himiýa kärhanasynyň, ulanylýan önümleri çalyşmak üçin önümimizi 1,4 butynediol ulanyp biljekdigini anyklady.Butynediol ulansak ...
  Koprak oka
 • Propargyl alkogolynyň önümçiligi we 1,4 Butynediol

  Propargyl alkogolynyň önümçiligi we 1,4 Butynediol

  2022-nji ýylyň 3-nji iýulynda Haýýuan himiki önümçiligi adaty bolup, esasan formaldegid düşüriş işine, propargil spirtiniň we 1,4 butinediol taýýar önümleriniň kadaly öndürilmegine we merkezi gözegçilik otagynda ussahananyň barlagyna gözegçilik edýärdi....
  Koprak oka
 • Haýýuan Himiki, Propargyl alkogol baklary fermasynyň syzdyrylmagynyň gyssagly halas ediş türgenleşigini üstünlikli tamamlady

  Haýýuan Himiki, Propargyl alkogol baklary fermasynyň syzdyrylmagynyň gyssagly halas ediş türgenleşigini üstünlikli tamamlady

  Haiyuan Chemical, Propargyl alkogol tanklary fermasynyň syzdyrylan gyssagly halas ediş türgenleşigini üstünlikli tamamlady, goranyşy “Hakyky söweş” bilen gurdy we “Hakyky söweş okuwy” bilen söweşe taýýarlandy!Serkerdäniň buýrugy bilen ...
  Koprak oka
 • Gowy dolandyryşy güýçlendirmek we propargyl spirtiniň we 1,4 butinediol önüminiň hilini ýokarlandyrmak

  Gowy dolandyryşy güýçlendirmek we propargyl spirtiniň we 1,4 butinediol önüminiň hilini ýokarlandyrmak

  2019-njy ýylyň aprelinde Haýýuan himiki kärhanasy, himiki himiki önümleriň önümçiligini dolandyrmagy güýçlendirmek we düşünişiň başlangyç nokady bolan kompaniýanyň umumy ýerleşdirişiniň töwereginde propargyl alkogol bölüniş ýylylyk nasosyny düzetmegiň energiýa tygşytlaýjy tehniki öwrülişigini amala aşyrdy ...
  Koprak oka
 • 1,4-butynediol zonasy

  1,4-butynediol zonasy

  1,4-butinediolyň önümçilik usuly: Asetilen formaldegid sintez usuly kabul edildi.80% -90% bolan asetilen 0,4-0.5mpa basyşyna gysylýar, 70-80 to çenli gyzdyrylýar we reaktora iberilýär.Çig önüm formald bilen reaksiýa arkaly alynýar ...
  Koprak oka
 • Propargyl alkogoly üçin gyssagly kömek meýilnamasy

  Propargyl alkogoly üçin gyssagly kömek meýilnamasy

  Propargyl spirtiniň käbir aýratynlyklaryna laýyklykda adatdan daşary ýagdaý meýilnamasyny taýýarlaň: I. propargyl spirtiniň aýratynlyklary: bugy we howasy açyk ot we ýokary yssy ýagdaýynda ýanmaga we partlamaga sebäp bolup bilýän partlaýjy garyndy döredip biler.Akyl reaksiýa berip biler ...
  Koprak oka
 • Propargyl alkogol senagatynyň ösüş ýagdaýy we geljegi derňewi

  Propargyl alkogol senagatynyň ösüş ýagdaýy we geljegi derňewi

  Propargyl alkogoly gaty zäherlimi?Propargyl alkogol pudagynyň ösüş perspektiwasy nähili?2-propargyl-1-alkogol, 3-gidroksimetil asetilen we etinil metanol diýlip atlandyrylýan propargyl alkogoly, C3H4O molekula formulasy we molekulasy bilen ...
  Koprak oka
 • Gowy himiýa senagaty we senagat zynjyry

  Gowy himiýa senagaty we senagat zynjyry

  Inçe himiýa senagaty ýokary tehnologiýa talap edýän pudakdyr.Soňky ýyllarda dünýäniň ähli ýurtlary, esasanam senagat taýdan ösen ýurtlar, nepis himiýa önümleriniň ösüşini döwrebaplaşdyrmak we sazlamak üçin esasy ösüş strategiýalarynyň biri hökmünde kabul etdiler ...
  Koprak oka
 • 2019 Hindistan halkara ajaýyp himiýa sergisi, öňe çykyň!

  2019 Hindistan halkara ajaýyp himiýa sergisi, öňe çykyň!

  Günorta we Günorta-Gündogar Aziýa uly ösüş potensialyna eýe bolan ullakan himiýa bazarydyr.Müşderiler bilen duşuşmak, daşarky bazarlary has giňişleýin öwrenmek we kompaniýanyň önümlerini propargyl alkogoly we 1,4-butinediol bilen has gowy tanyşdyrmak maksady bilen, kompaniýamyz 2019-njy ýylyň Hindistan Halkara Fine Ch ...
  Koprak oka