sahypa_banner

Önümler

Propargyl alkogoly, 1,4 butinediol we 3-hloropropin öndürmekde ýöriteleşen

Butanediolyň kosmetikada ulanylmagy

Gysga düşündiriş:

Butanediol, esasan çig mal hökmünde asetilen we formaldegid.Polibutilen teraftalat we poliuretan öndürmek üçin zynjyry giňeldiji we tetrahidrofuran, γ-butirolakton, lukmançylyk we organiki sintez üçin möhüm çig mal hökmünde ulanylýar.Polibutilen teraftalat gowy häsiýetli poliesteriň bir görnüşi bolany üçin, in engineeringener plastmassasyna isleg çalt artýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Daş görnüşi we häsiýetleri

Reňksiz, ýelimli suwuklyk.

Ereýän nokat (℃)

<- 50

Gaýnadyş nokady (℃)

207.5

Otnositel dykyzlyk (suw = 1)

1.01

Buglaryň dykyzlygy (howa = 1)

3.2

Çözüw

Dietil efirinde azajyk ereýär, suwda aňsat ereýär, etanda aňsat ereýär.

Esasy ýüz tutmalar

POLYESTER rezini, POLYURETHANE rezin, plastifikator we ş.m. taýýarlanylanda esasan dokma, kagyz we temmäki nemlendiriji we SOFtener we ş.m. ulanylýar.

Kosmetikada ulanmak

Butanediol kosmetikada köp duş gelýär.Iňlis ady Butilen Glikol.Onuň lakamy 1, 3-dihidroksibutan, poliolyň bir görnüşi, kosmetikada garaşylýar, köpüsi nemlendiriji we çözüji hökmünde ulanylýar.

Nemlendirmek nukdaýnazaryndan butanediol kiçijik molekula nemlendiriji maddadyr, şonuň üçin suw almagyň paýy gaty az, ýöne belli bir antibakterial täsiri bar.Butanediolyň howpsuzlygy tassyklanmalydyr.

Geçirilen synag, gözleglere gatnaşan 200 adamyň hiç birinde, her gün, 16 günüň dowamynda biri-birine arassalananda, hiç hili gaharlandyryjy çişmäniň tapylmandygyny görkezdi.

Gözüň gyjyndyrmasyndaky gyjyndyrma barada aýdylanda bolsa, syçanlar bilen synag edildi we netijeleri henizem howpsuz.DÖRDÜNJI Hepdäniň DÜZGÜN DÜZGÜN SESINI TO DÖWRÜNDE GEÇIRIL. .R, NETIJE BOLANOK

Netijeliligiň täsiri

1. suw molekulalarynyň adsorbsiýasy, aşa çyglylyk;

2. täze, ýelmeýän duýgy ýok;Nemlendiriji howpsuzlyk ajaýyp, köplenç derini bejermek önümlerinde ulanylýar

Ösümlik lukmany LOTIONSPA derini bejermek önümlerinde ilkinji bolup ulanyldy.
1. Adam bedenine aralyk ulanylanda, ony 16 günüň dowamynda her gün bir gezek ulanyň we 200 gatnaşyjynyň hemmesinde gaharlandyryjy çiş ýok;
2. Syçanlar bilen göz maskasynyň synagynyň netijeleri henizem howpsuz;
3. Dört hepdäniň dowamynda agyz synagynda diş pastasy goşuň, netijede, agyz mukozasyny gaharlandyrmaýar, ýokary howpsuzlyk maddasydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň