sahypa_banner

Arza

Propargyl alkogoly, 1,4 butinediol we 3-hloropropin öndürmekde ýöriteleşen

 • Butanediolyň kosmetikada ulanylmagy

  Butanediolyň kosmetikada ulanylmagy

  Butanediol, esasan çig mal hökmünde asetilen we formaldegid.Polibutilen teraftalat we poliuretan öndürmek üçin zynjyry giňeldiji we tetrahidrofuran, γ-butirolakton, lukmançylyk we organiki sintez üçin möhüm çig mal hökmünde ulanylýar.Polibutilen teraftalat gowy häsiýetli poliesteriň bir görnüşi bolany üçin, in engineeringener plastmassasyna isleg çalt artýar.

 • Örän zäherli laboratoriýa himiki - propargyl spirt

  Örän zäherli laboratoriýa himiki - propargyl spirt

  Propargyl alkogoly, C3H4O molekulýar formulasy, molekulýar agramy 56. Reňksiz aç-açan suwuk, ysly ysy bilen üýtgäp durýan, zäherli, derä we gözlere çynlakaý gaharlanma.Organiki sintezde aralyk.Esasan antibakterial we çişmä garşy dermanlar sulfadiazini sintez etmek üçin ulanylýar;Bölekleýin wodorodlaşdyrylandan soň, propilen alkogoly rezin öndürip biler we doly wodorodlaşdyrylandan soň, n-propanol inçekesele garşy derman etambutol, beýleki himiýa we derman önümleri ýaly çig mal hökmünde ulanylyp bilner.Kislotany pos, aýyryjy hökmünde ulanylýan demir, mis we nikel we beýleki metallaryň poslamagyna päsgel berip biler.Nebit çykarmakda giňden ulanylýar.Şeýle hem, hlorlanan uglewodorodlary erginleýji, stabilizator, gerbisid we insektisid hökmünde ulanylyp bilner.Akril kislotasy, akrolin, 2-aminopirimidin, γ-pikaulin, A witamini, stabilizator, poslama inhibitory we ş.m. öndürmek üçin ulanylyp bilner.

  Beýleki atlar: propargyl alkogoly, 2-propargyl - 1-alkogol, 2-propargyl alkogoly, propargyl alkogoly asetilen metanol.

 • Propargyl polimerleşer we ýarylar

  Propargyl polimerleşer we ýarylar

  Başlangyç prosesi, propargyl spirtine erginli, KOH esas hökmünde, nyşany almak üçin ýyladyş reaksiýasyna esaslanýar.Soliwent eritme şertleri bolmazdan reaksiýa az hapa bolar, reaksiýa has arassa bolar.

  Potensial katalitik polimerizasiýany we terminaly alkinleriň partlaýjy dargamagyny göz öňünde tutup, Amgeniň Howpsuzlyk Bahalandyryş Laboratoriýasy (HEL) 2 litr reaksiýa ölçemänkä howpsuzlyk bahalandyrmalaryny amala aşyrmaga we prosesi optimizirlemäge kömek etdi.

  DSC synagy, reaksiýanyň 100 ° C-de çüýräp, 3667 J / g energiýa çykaryp başlaýandygyny görkezýär, şol bir wagtyň özünde propargyl alkogoly we KOH bilelikde energiýa 2433 J / g-e düşse-de, bölüniş temperaturasy hem 85 ° C-e çenli peselýär we prosesiň temperaturasy 60 ° C-e gaty ýakyn, howpsuzlyk töwekgelçiligi has uludyr.

 • 1,4-butanediol (BDO) we biodegrirlenip bilinýän plastmassa PBAT taýýarlamak

  1,4-butanediol (BDO) we biodegrirlenip bilinýän plastmassa PBAT taýýarlamak

  1, 4-butanediol (BDO);PBAT, butanediol adipatynyň we butanediol teraftalatyň kopolimeri bolan termoplastiki biodegrirlenip bilinýän plastmassadyr.Onda PBA (poliadipat-1, 4-butanediol ester diol) we PBT (polibutanediol tereftalat) aýratynlyklary bar.Arakesmede oňat süýümliligi we uzalmagy, şeýle hem gowy ýylylyga garşylyk we täsir öndürijiligi bar.Mundan başga-da, ajaýyp biodegrasiýa ukybyna eýedir we biodegrirlenip bilinýän plastmassalary öwrenmekde we bazardaky iň oňat amaly biodegrirlenip bilinýän materiallardan biridir.

 • Erkek angidrid usuly bilen 1, 4-butanediol (BDO) öndürmek

  Erkek angidrid usuly bilen 1, 4-butanediol (BDO) öndürmek

  Erkek angidrid tarapyndan BDO öndürmek üçin iki esasy proses bar.Olaryň biri, 1970-nji ýyllarda Japanaponiýada “Mitsubishi Petrochemical and Mitsubishi Chemical” tarapyndan işlenip düzülen erkek angidridiň göni gidrojenasiýa prosesi bolup, erkek anhidridiň gidrogenleşdiriş prosesinde BDO, THF we GBL bir wagtda öndürilmegi bilen häsiýetlendirilýär.Dürli kompozisiýalaryň önümlerini proses şertlerini sazlamak arkaly alyp bolýar.Beýlekisi, pes basyşly karbonil sintez tehnologiýasyndan işlenip düzülen UCC kompaniýasy we Angliýadaky Deýwi Prosess Tehnologiýa Kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen erkek angidridiň gazy esterifikasiýa wodorodlaşdyryş prosesi.1988-nji ýylda proses akymyna gaýtadan baha bermek tamamlandy we senagat dizaýny teklip edildi.1989-njy ýylda TEHNOLOGI KoreaA Koreýanyň DongSANG HIMIKI KOMPANI ANDASY we Japanaponiýanyň DONGGU HIMIKI Şereketine 20,000-TON / ýylda 1, 4-BUtanEDIOL SANAT ÖNÜM Zawody gurmak üçin GEÇIRILDI.

 • 1, 4-butanediol häsiýetleri

  1, 4-butanediol häsiýetleri

  1, 4-butanediol

  Lakamlary: 1, 4-dihidroksibutan.

  Gysgaltma: BDO, BD, BG.

  Iňlis ady: 1, 4-Butanediol;1, 4 - butilen glikol;1, 4 - dihidroksibutan.

  Molekulýar formula C4H10O2, molekulýar agramy 90,12.CAS belgisi 110-63-4, EINECS belgisi 203-785-6.

  Gurluş formulasy: HOCH2CH2CH2CH2OH.

 • Propargyl alkogol öndürmek prosesi we bazar derňewi

  Propargyl alkogol öndürmek prosesi we bazar derňewi

  Himiki taýdan 2-propargyl alkogoly-1-ol diýlip atlandyrylýan propargyl alkogoly, ysly ýapragyň ysy bolan reňksiz, ortaça üýtgäp durýan suwuklykdyr.Dykyzlygy 0.9485g / cm3, ereýän nokady: -50 ℃, gaýnadýan nokady: 115 ℃, fleş nokady: 36 ℃, ýangyjy, partlaýjy: suwda ereýän, hloroform, dikloroetan, metanol, etanol, etil efir, dioksan, tetrahidrofuran, uglerod tetrahloridinde biraz ereýän piridin, alifat uglewodorodda eräp bilmeýär.Propargyl alkogoly möhüm himiki çig mal bolup, lukmançylyk, himiýa senagaty, elektroplatasiýa, pestisid, polat, nebit we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.