sahypa_banner

habarlar

Propargyl alkogoly, 1,4 butinediol we 3-hloropropin öndürmekde ýöriteleşen

Müşderiniň kanagatlanmagyndan müşderiniň ynamyna çenli näme etdik?

Müşderiniň göwnünden turmak gymmatly baha bolsa, müşderiniň ynamy müşderini kanagatlandyrmagyň özüni alyp barşydyr.Haýýuan himiki, ýokary hilli önümiň hili we satuwdan soňky birinji hyzmat arkaly ikisini täsirli birleşdirýär.

Müşderi-kanagatlandyrmak-müşderi-ynam-näme-näme etdik

Umuman aýdanyňda, müşderileriň kanagatlanmagy, müşderileriň kärhanalara we işgärlere hödürleýän önümlerine we hyzmatlaryna gönüden-göni baha bermekdir we müşderileriň kärhanalara göni baha bermegidir.Önümleri, hyzmatlary we işgärleri tanamak.Müşderiler önümlere we hyzmatlara bahalaryna baha berýärler.Şol sebäpden, philipkotler: "Kanagat, önümde göz öňünde tutulan öndürijilik ýa-da önüm bilen adamlaryň garaşýan zatlarynyň arasyndaky deňeşdirmeden gelýän adamlaryň duýgy ýagdaýynyň derejesidir" diýip hasaplaýar.Kärhananyň nukdaýnazaryndan müşderi hyzmatynyň maksady diňe bir müşderileri kanagatlandyrmak däl, eýsem marketing dolandyryşynyň ilkinji ädimidir.Haýýuan himiki kärhanasynyň başlygy, diňe bir müşderileri kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, müşderilerimiz bilen gatnaşyklarymyzy güýçlendirýän gymmatly bir zat edip bilmek üçin hasaplaýanlary hem öwrenmelidiris diýip hasaplaýar.Kärhanalar bilen müşderileriň arasynda uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmak prosesinde, kärhanalar müşderilere her bir satyn alyş prosesinde kanagatlanmak we satyn almakdan soňky tejribe bilen kanagatlanmak üçin müşderilere garaşylýandan has ýokary "müşderi gymmaty" berýär.Her bir kanagat, müşderiniň kärhana bolan ynamyny artdyrar, şonuň üçin kärhana uzak möhletleýin girdeji we ösüş gazanyp biler.

Haýýuan himiki kompaniýasy, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyryp biljekdigine we müşderileriň kanagatlanmagyna jogap berip biljekdigine düşünmek üçin müşderileriň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini çözmek üçin zerurlyklary kanagatlandyrmaga çalyşmak üçin alty aýdan bir gezek kooperatiw müşderilerimizde satuwdan soň kanagatlanma gözlegini geçirýär. Müşderileriň kompaniýadan kanagatlanmagyny ýokarlandyrmak we kompaniýanyň umumy abraýyny ýokarlandyrmak üçin şu esasda gowulaşmagy dowam etdiriň.

Müşderiler kärhananyň önümlerinden we hyzmatlaryndan razy bolsa, sarp ediş duýgularyny beýleki müşderilere-de dilden ýaýratjakdygyny, önümleriň meşhurlygyny giňeldjekdigini, kärhananyň abraýyny ýokarlandyrjakdygyny we yzygiderli täze sanjym etjekdigini bilýäris. kärhananyň uzak möhletleýin ösüşine itergi berýär.


Iş wagty: Iýul-29-2022