sahypa_banner

habarlar

Propargyl alkogoly, 1,4 butinediol we 3-hloropropin öndürmekde ýöriteleşen

Internet döwründe kompaniýa internet + marketing strategiýasyna öwrüldi

“Henan Haiyuan Fine Chemical Co., Ltd.” gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän milli ýokary tehnologiýaly kärhana.60000 inedördül metr meýdany tutup, 2016-njy ýylyň maý aýynda döredildi we 233 işgäri bar.Onuň esasy önümleri propargyl spirt we butinediol.Häzirki wagtda Hytaýda iň uly propargyl alkogol öndürýän kärhana.

Döredileli bäri kompaniýa hemişe önümiň hiline ünsi jemledi, ylmy gözleg zehinleriniň ornaşdyrylmagyna we taýýarlanmagyna ähmiýet berdi, Týanjinin uniwersiteti we beýleki ýokary okuw mekdepleri bilen tehniki hyzmatdaşlygy güýçlendirdi, tehnologiki innowasiýalary dowam etdirdi, önümçiligi optimallaşdyrdy we kämilleşdirdi. işlemek we önümleriň toplumlaýyn sarp edilişini azaltmak;Başlangyç nokady hökmünde müşderiniň kanagatlylygyny saklaň, satuwdan soňky hyzmat ulgamyny gowulandyryň we satuwdan soňky hyzmatyň hilini ýokarlandyryň.

COVID-19 ýüze çykandan soň dürli pudaklara çynlakaý täsir edildi we dürli derejede uly ykdysady ýitgiler çekildi.Şeýle-de bolsa, Haýýuan himiýasy 2019-njy ýylda dolanyşygy 110 million RMB, 2018-nji ýyl bilen deňeşdirilende 18 göterim artmak bilen ajaýyp öndürijiligine eýe. Sargytlar çalt artdy we kompaniýa janly.Bularyň hemmesi kompaniýanyň iş satuw modeliniň täzelenmeginden peýdalanýar.

Kompaniýanyň tertibi (2)

Kompaniýanyň satuw menejeri jenap Wu, işden soň tutuş torlaýyn marketing boýunça birnäçe kursy tamamlady, doly onlaýn marketing ulgamyny gurdy we internet esasly satuw ýoluny açdy.Öwreniş wagtynda jenap Wu kompaniýanyň önüm ulgamyny üýtgedip, esasy önümleri saýlady we tor marketing toparyny güýçlendirdi.Topary yzygiderli öwrenmek üçin Pekin elektron söwda institutyna alyp bardy we taslamany durmuşa geçirmek üçin aýratyn gollanma taýýarlady.Netijede, Baýdunyň söwdasyna we Alibaba esasly tölegli mahabat, B2B platformasynda mugt mahabat, Baidu bilýär, Baidu tieba, Baidu kitaphanasy, portal web sahypalary, esasy metbugat, gysga wideo we ş.m. goşmak bilen mahabat üstünde köp işledik. müşderi hyzmaty tarapyndan yzarlanylýan skript kitaphanasyny we önüm maglumatlaryny gowulandyrmak üçin bir wagtyň özünde birnäçe kanal.Dürli mahabat maglumatlaryny seljermek we yzygiderli optimizirlemek üçin Baidu Şangqiao, işewür geňeşçiler, baidu statistikasy we beýleki kesgitleýiş gurallaryny ulandyk.Örän gowy netijeleri gazandy.Şol aýda, mallak hünärleri PVT Ltd. we Wuhan oak Special Chemicals Co., Ltd. ýaly üç kompaniýa bilen üpjünçilik şertnamalaryna üstünlikli gol çekdi we käbir potensial müşderiler ýyllyk satuw maksadyndan ýokary bolup, dowam etdirip bilerler.


Iş wagty: Iýul-29-2022