sahypa_banner

Önümler

Propargyl alkogoly, 1,4 butinediol we 3-hloropropin öndürmekde ýöriteleşen

3-hloropropin reňksiz ýokary zäherli ýangyjy suwuklyk

Gysga düşündiriş:

3-hloropropin, ch ≡ cch2cl gurluş formulasy bilen organiki birleşme.Daş görnüşi reňksiz ýanýan suwuklykdyr.Eriş nokady -78 ℃, gaýnadýan nokat 57 ℃ (65 ℃), otnositel dykyzlygy 1.0297, refraktiw görkeziji 1.4320.Fleş nokady 32.2-35 water, suwda we gliserolda eremez diýen ýaly, benzol, uglerod tetrahloridi, etanol, etilen glikol, efir we etil asetat.Propargyl spirtini fosfor trihloridi bilen reaksiýa etmek arkaly alynýar.Organiki sintezde aralyk hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Taýýarlyk usuly: Propargyl spirtini fosfor trihloridi bilen reaksiýa etmek arkaly alynýar.Ilki bilen gury reaksiýa tankyna ot ýagy we fosfor trihloridi goşulýar we propargyl alkogoly bilen piridiniň garyndysy 20 below aşakdan aşaklygyna goşulýar.Goşandan soň refleks bilen gyzdyrylýar.4 sagat reaksiýadan soň, suw gatlagyny aýyrmak üçin buz suwuna goşulýar.Layer gatlagy, suw gatlagyny aýyrmak üçin ph = 5-6 natriý karbonat suw penjiresi bilen goşulýar we taýýar önümi almak üçin 52-60 ℃ fraksiýalary ýygnamak üçin adaty basyşda ýuwulýar, guradylýar we distillendirilýär.

Saklama:salkyn we şemalladylýan ammarda saklaň.Otdan we ýylylyk çeşmesinden daşda duruň.Gün şöhlesinden göni goraň we gaplary möhürläň.Partlama garşy yşyklandyryş we howa çalşygy desgalary kabul edilýär.Uçgun öndürmek aňsat bolan mehaniki enjamlary we gurallary ulanmak gadagandyr.Saklaýyş meýdançasy syzdyryjy gyssagly bejeriş enjamlary we degişli kabul ediş materiallary bilen enjamlaşdyrylar.

Maksady:“Youjiangning”, toprak tüssesi we ş.m. derman öndürmekde ulanylýar, şeýle hem in engineeringenerçilik plastmassalaryny üýtgediji.Trisodium duzy PVC üçin ajaýyp ýylylyk stabilizatorydyr we esterleri polimerler üçin möhüm goşundylardyr.

Kompaniýamyz tarapyndan kabul edilen hlorpropargin önümçiligi, DMF-iň täsiri astynda propargyl alkogoly we tionil hlorid tarapyndan hlorpropargin öndürmekdir.Bu usulyň ýönekeý ädimleri bar, propargyl spirtiniň bir taraplaýyn öwrüliş tizligi 100%, DMF dolanyşygy ýitgisiz, daşarky goşundysyz, gysga proses we az enjam bilen saklaýar.Şol bir wagtyň özünde üznüksiz önümçiligi amala aşyrýar.Hytaýda hlorproparginiň üznüksiz öndürilmegi üçin ilkinji himiki prosesdir


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň